Kunskapstriangeln Utvecklingscirkeln

Verktyg: Riskanalys

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med att genomföra riskanalyser kopplat till nyttiggörande vid lärosätet. Riskområden inkluderar 1) organisering, planering och stöd, 2) immateriella rättigheter och 3) etik och god forskningssed.

(Foto av Sammie Vasquez på Unsplash)Som del av sitt arbete för att stärka forskarnas möjligheter att hantera och paketera sina kunskapstillgångar, behöver lärosätet arbeta med en aktiv målstyrning med kollegial förankring inom organisationen samt utveckla sin förmåga till riskhantering kopplat till nyttiggörande. En sådan riskanalys görs med fördel kopplat till områdena 1) organisering, planering och stöd, 2) immateriella rättigheter och 3) etik och god forskningssed.

Till stöd för ett sådant arbete återfinns här ett xls-baserat verktyg som ger en överblick över de risker som existerar vid lärosätet.

Först värderas förekomsten vid lärosätet av beskrivna risker. I nästa steg bedöms konsekvensen för lärosätet om risken verkligen föreligger. Värderingen av riskerna utgör sedan ett underlag för vilka åtgärder som i förekommande fall ska vidtas för att reducera eller eliminera risken.

Myndigheten bör i riskanalysen identifiera och värdera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att därefter ta ställning till om risken ska accepteras eller åtgärdas. Med väsentlig risk avses de omständigheter som påverkar myndighetsledningens möjligheter att fullgöra ansvaret för verksamheten.

Värderingen av samtliga risker inom ett riskområde utgör underlag för en sammanvägd bedömning av riskområdets risknivå. Till stöd för sammanställningen finns ett särskilt poängsystem, med poäng för varje risk och bedömningen av förekomst, konsekvens och åtgärd.

Kontaktinformation

Ulf Petrusson
Professor, Juridiska insitutionen, Göteborgs universitet, ulf.petrusson@law.gu.se

Lotta Emlind Vahul
Innovationsrådgivare, Chalmers, charlotte.emlind.vahul@chalmers.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Dessa innefattas av: verktyg för riskanalys och bakgrundsmaterial for riskanalysen. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se.