Nyttiggörande av akademisk kunskap

Universitetens ansvar

Ulf Petrusson, professor i juridik, ger en bakgrund om förutsättningarna för universiteten att nyttiggöra kunskap och perspektiv på att stödja forskare i deras nyttiggörande.

En vicerektors perspektiv

Fredrik Hörstedt, vicerektor vid Chalmers, pratar om vikten av nyttiggörande och att bygga nyttiggörandeförmågor ur ett lärosätesperspektiv.

En forskares perspektiv

Ida Goliath, docent, Karolinska Institutet, pratar om nyttiggörande och hur hon arbetat med att identifiera, skydda och sprida forskningsbaserade kunskapstillgångar.

Observera att filmen visas på KI:s webbplats. Länk till film.

Om kunskapstillgångar

Anna Falk, forskare, Karolinska Institutet pratar om att identifiera, skydda och nyttiggöra kunskapstillgångar ur en forskares perspektiv.

Observera att filmen visas på KI:s webbplats. Länk till film.

Välkommen på IMP-projektets slutkonferens

Information och anmälan

Verktyg, case och utbildningar

Så går det till – i praktiken

Hur kan innovationskontor och andra stödverksamheter praktiskt stödja nyttiggörande av forskning? Vilken roll har innovationskontoren och hur kan stödet på bästa sätt anpassas till akademiska miljöer?

Foto: Bill Oxford, unsplash.

En formel för nyttiggörande

Programmet ”Forskning & Nytta” är ett stödsystem för att utveckla den integrerade universitetsförmågan att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett samhällsansvar i det omgivande samhället.

IAM-ramverket

Universitetets operativa förmåga att verka för nyttiggörande av forskningsresultat och hantera detta i samverkansrelationer

x

Utvecklingscirkeln

Universitetets organisatoriska förmåga att utveckla verksamheten för att integrera uppgiften att samverka och verka för nyttiggörande i de akademiska miljöerna

=

Kunskapstriangeln

Universitetets förmåga att infria statsmaktens, de anställda akademikernas och omvärldens förväntningar på universitetets samverkan och nyttiggörande

Hur kan vi praktiskt arbeta med nyttiggörande?

Syftet med den här sidan är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och insikt rörande arbetssätt och verksamhetsutveckling inom universitet och högskolor. Materialet är ett stöd för lärosätesledningar, innovationskontor och andra stödverksamheter vid lärosätena att utveckla sina organisatoriska förmågor och att stärka arbetet med nyttiggörande.

Genom att välja bland olika ämneskategorier i fälten nedan kan du lätt få tillgång till:

• Inspirerande berättelser från verkligheten
• Verktygsbeskrivningar
• Olika former av utbildningsmaterial
• Presentationsmaterial

IAM-ramverk

Case: Kartläggning av social innovation inom hälsa & integration

Följande fall innefattar kartläggning och utvärdering av forskning vid Malmö universitet. Forskningsarbetet bedrivs i projektform tillsammans med andra publika aktörer. Syftet är att finna lösningar på utmaningar inom hälsa och integration för nyanlända. Arbetet har resulterat i en närmast kunskaps- och forskningsbaserad samverkansplattform med stödfunktion för de aktörer som implementerar praktiska lösningar för ändamålet. IAM-ramverket har använts som analysverktyg för att identifiera kuranta modeller för strategisk hantering av forskningsresultat och kunskapstillgångar i de olika nyttiggöranden som aktualiseras genom samverkansplattformen.   

Fotografi av en gymnast som gör akrobatiska rörelser
IAM-ramverk

Case: Kartläggning av ett forskningsfält – vad ger det?

Följande fall är ett exempel på hur en kartläggning av ett forskningsfält (positioneringsanalys) kan användas för att hjälpa en forskare eller grupp att kommunicera runt sin forskning, sammarbeta med andra och tänka nytt runt finansieringsmöjligheter. Exemplet tillhandahålls av Natalie Barker-Ruchti, tidigare forskare på institutionen for kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Fler inlägg ->
Skip to content