En formel för nyttiggörande

Ett stödsystem för nyttiggörande

Hur kan universitets och högskolors ledning likaväl som innovationskontor och andra stödsytem utveckla en ”organisatorisk förmåga” att hantera forskningsresultat som intellektuella tillgångar och skapa samhällsresurser?

Lär dig grunderna

Programmet ”Forskning & Nytta” är ett stödsystem för att utveckla den integrerade universitetsförmågan att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett samhällsansvar i det omgivande samhället.

Programmets huvudfokus är hur universitetet som organisation kan stödja forskare/lärare och de akademiska miljöerna i deras ambition att ta ett samhällsansvar. Ambitionen är att främja och möjliggöra ett kollegialt ansvar för hur man arbetar med samhällsutmaningar relaterade till den forskning som bedrivs i den akademiska miljön. Detta innebär också att ambitionen är att utvecklingsaktiviteterna i detta program ska utföras i linje med akademiska värden. Ett ytterligare fokusområde är att utveckla universitetets förmåga som en professionell partner gentemot industri, offentliga aktörer och civilsamhället.

Detta är ett program som vanligtvis är riktat till en specifik arbetsgrupp vid ett universitet och som ges rollen att utveckla kunskapsöverföring och nyttiggörande som ett integrerat element i universitetsansvaret. Denna arbetsgrupp bör utses av universitetsledningen.

En formel för nyttiggörande

Programmet ”Forskning och Nytta” är skapat för att åstadkomma följande:

IAM-ramverket

Universitetets operativa förmåga att verka för nyttiggörande av forskningsresultat och hantera detta i samverkansrelationer

x

Utvecklingscirkeln

Universitetets organisatoriska förmåga att utveckla verksamheten för att integrera uppgiften att samverka och verka för nyttiggörande i de akademiska miljöerna

=

Kunskapstriangeln

Universitetets förmåga att infria statsmaktens, de anställda akademikernas och omvärldens förväntningar på universitetets samverkan och nyttiggörande

IAM-ramverket

Möjliggör för universitet att utveckla sin operativa förmåga att verka för nyttiggörande och samverkan. IAM-ramverket består av ett antal operativa nyckelprocesser som tillsammans möjliggör hållbart nyttiggörande av akademiska forskningsresultat i samverkansrelationer. Varje nyckelprocess bör omfatta stödsystem som innefattar utveckling av rutiner, informationsskällor, processtöd, och andra modeller som kan utgöra fundamentala element i dessa stödsystem. Nyckelprocesserna […]

Grafik som föreställer en kvadrat.

Handlingsplan för samverkan och nyttiggörande

Den akademiska miljöns avsikter, behov och efterfrågan på stöd En akademisk miljön bör upprätta en handlingsplan för samverkan och nyttiggörande som en integrerad del av sin verksamhet. Det är denna plan som bör lägga grund för hur man inom den akademiska miljön utvecklar den organisatoriska förmågan och hur man ska ta i anspråk olika stödfunktioner […]

Grafik med en fyrdelad kvadrat där det övre, vänstra fältet är markerat

Inmutning av intellektuella tillgångar

Ett processtöd för inmutning av kunskapstillgångar och immaterialrättsliga tillgångar Nyckelprocessen inmutning av forskningsresultat är ett processtöd för identifiering, analys och inmutning av kunskapstillgångar och immaterialrättsliga tillgångar. Genom inmutningsprocessen identifierar och objektifierar/tydliggör man den akademiska forskningen som kunskapstillgångar, samt utvärderar de identifierade tillgångarnas status, nyttiggörandepotential samt beroendeförhållanden. Genom nämnda inmutningsprocess synliggörs vad forskningen består i samt […]

Grafik med en fyrdelad kvadrat där det undre, vänstra fältet är markerat

Positionering av en akademisk miljö

Ett processtöd för positionering av akademiska miljöer och portföljer av intellektuella tillgångar Nyckelprocessen positionering är ett processtöd för utvärdering av den akademiska miljöns positionering på nationella och internationella arenor för forskning, samverkan och nyttiggörande. Till grund för utvärderingsprocessen ligger insamling och analys av innovationsinformation i form av patentdokumentation, vetenskapliga publikationer, affärsinformation samt annan för ändamålet […]

Grafik med en fyrdelad kvadrat där det övre, högra fältet är markerat

Beslut om nyttiggörande

Processtöd för överväganden och beslut om nyttiggörande och samverkanshantering av kunskapstillgångar Nyckelprocessen beslut om nyttiggörande är ett processtöd för operativa nyttiggörande- och samverkansbeslut. Processtödet i denna del kretsar kring vilka överväganden som behöver göras för att besluta om nyttiggörande inom ramen för universitetet som organisation. Inmutningsprocessen såväl som positioneringsprocessen skapar beslutsunderlag för akademiska miljöer hur […]

Grafik med en fyrdelad kvadrat där det undre, högra fältet är markerat

Organisatorisk hantering av intellektuella tillgångar

Ett processtöd för organisatorisk hantering av kunskapstillgångar, immaterialrättsliga tillgångar, kontrakt m.m. inom universitetet som organisation Processtödet behandlar den operativa hanteringen av forskningsresultat i olika transaktioner och relationer. Mer explicit den organisatoriska förvaltningen av kunskapstillgångar, immaterialrättsliga tillgångar, kontrakt mm inom ramen för universitetets verksamhet. Detta är något som inte är fullt ut verklighet idag vid våra […]

Utvecklingscirkeln

Möjliggör för univetsitetet att utveckla ledarskap, verksamhetsstöd, kringgärdande stödsystem och inte minst kompletta akademiska miljöer för att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett ansvar i det omgivande samhället En viktig utgångspunkt är att ett större ansvarstagande rörande att möjliggöra för forskare och akademiska miljöer att samverka och verka för nyttiggörande, kräver att universitetet som organisation utvecklas. […]

Grafik med femdelad cirkel där det översta fältet är markerat.

Riskhantering

Utvärderar och tydliggör de risker/hinder som föreligger när det gäller universitetets förmåga att uppfylla uppgiften/myndighetsansvaret som en publik institution En central utgångspunkt är att arbetet med riskhantering inom universitetet är en av de viktigaste processerna i ett akademiskt ledarskap. Universitetet som organisation tar generellt inte ett tillfredställande ansvar för att möjliggöra för forskare att verka […]

Grafik med femdelad cirkel där det vänstra fältet är markerat.

Målstyrning

Universitetets målstyrning för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat På alla organisatoriska nivåer finns det behov av att formulera mål, från universitetsnivå till forskarnivå. En central utgångspunkt är att arbetet med målstyrning inom universitetet är en av de viktigaste processerna i ett akademiskt ledarskap. Den möjliggör för cheferna att föra en dialog och att nå samsyn […]

Grafik med femdelad cirkel där det högra fältet är markerat.

Normstyrning

Universitetets normstyrning för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat En utgångspunkt är att arbetet med normutveckling inom universitetet är en av de viktigaste processerna i ett akademiskt chefskap och ledarskap. Ledarskapsförmågan rörande normutveckling tillsamman med målstyrning och riskutvärdering, är bestämmande för att möjliggöra för akademiska miljöer att integrera uppgiften att samverka och verka för nyttiggörande av […]

Grafik med femdelad cirkel där det nedre fältet är markerat.

Organisatorisk ordning och fördelning av ansvar

Organisatorisk ordning för hantering av kunskapstillgångar och organisatorisk fördelning av ansvar för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat Organisatorisk ordning för hantering av kunskapstillgångar En viktig utgångspunkt är behovet av att utveckla normsystem för samverkan och nyttiggörande på universitetsnivå. En inte alltför enkel uppgift. Genom att utvärdera vilken handlingsordning som behöver utvecklas när det gäller hantering […]

Grafik föreställande cirkel uppdelad i fem fält, varav ett föreställer en mindre central cirkel.

Samverkansakademi

En akademisk utbildningsstruktur för lärande, dialog och kritik avseende samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat En utgångspunkt är att universitetet bör inrätta en särskild utbildningsenhet, alternativt utveckla en redan existerande utbildningsenhet. Enheten bör bedriva sin verksamhet i mycket nära samarbete med universitetsledning och innovationskontor, samtidigt som den bör grundas på akademiskt oberoende. En akademisk utbildningsenhet eller […]

Kunskapstriangeln

Kunskapstrianglen möjliggör att förstå, hantera och uppnå de förväntningar och förutsättningar universitetet har för att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett ansvar i det omgivande samhället Utgångspunkten är universitetets ambition att hantera förväntningarna på samhällsansvar i det omgivande samhället, dvs vilka förväntningar och förutsättningar finns för att svenska universitet ska kunna utveckla sin verksamhet för att […]

Grafik med en vertikalt fyrdelad triangel.

Statlig styrning av universitetet

Universitetets skyldighet att verka för nyttiggörande och att samverka I denna del av kunskapstriangeln klargörs förväntningar på, skyldigheter, förutsättningar och möjligheter att samverka och verka för nyttiggörande med det omgivande samhället för universitetet utifrån den statliga styrningen. Universitetet har i enlighet med högskolelagen till uppgift att samverka med det omgivande samhället och verka för att […]

Grafik med en vertikalt fyrdelad triangel där det första fältet är markerat.
Målstyrning

Statens målstyning av samverkan och nyttiggörande Denna del handlar om vad staten förväntar sig att universitet ska åstadkomma genom att...

Grafik med vertikalt fyrdelad cirkel där det fjärde fältet är markerat.
Regelstyrning

Statens regelstyrning inom samverkan och nyttiggörande Denna del handlar om det regelfästa ansvar – rättsliga förutsättningar – som universitetet har...

Grafik med en vertikalt fyrdelad triangel där det tredje fältet är markerat.
Program- och projektstyrning

Statlig program- och projektstyrning för samverkan och nyttiggörande Denna del handlar om vad offentliga forskningsfinansiärer förväntar sig att universitet ska...

Grafik med vertikalt fyrdelad cirkel där det andra fältet är markerat.
Resurs- och resultatstyrning

Statlig resurs- och resultatstyrning av samverkan och nyttiggörande Denna del handlar om vad staten förväntar sig att universitet ska åstadkomma...

Grafik föreställande en horisontellt fyrdelad triangel

Samverkan och nyttiggörande i akademiska miljöer

Förväntningar och förutsättningar i akademiska miljöer I denna del av kunskapstriangeln bedöms och stöds akademiska miljöer för att utveckla sitt kollegiala ansvar avseende samverkan och nyttiggörande med det omgivande samhället. Denna modell fokuserar på hur akademiska miljöer nyttiggör forskningsresultat och tar ett samhällsansvar. Inom modellen hanteras såväl s k idé- och kunskapsdriven samverkan som s […]

Grafik föreställande en horisontellt fyrdelad triangel med det understa fältet markerat.
Öppen och fri kunskap

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat allmänt tillgängligt I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar...

Grafik föreställande en horisontellt fyrdelad triangel med det näst understa fältet markerat.
Tillämpbar kunskap

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillämpbart för specifika avnämare I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den...

Grafik föreställande en horisontellt fyrdelad triangel med det näst översta fältet markerat.
Innovation

Verkar för nyttiggörande av forskningsresultat genom innovationsprojekt I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar i innovationsprojekt,...

Grafik föreställande en horisontellt fyrdelad triangel med det översta fältet markerat.
Kunskapsplattform

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillgängliga i öppna kontraktuella nätverk I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur...