IAM-ramverk

Case: Implementering av 2030-KliMatspelet

Denna artikel riktar sig till dig som arbetar som innovationsrådgivare eller med samverkansstöd. Detta är ett exempel på hur IAM-ramverket kan appliceras på ett forskningsprojekt.

Denna case-beskrivning handlar om hur SLU har förberett sig för en lyckad implementering av ett kommande spel om maten och klimatet. Projektet har fokuserat mestadels på kartläggning av kunskapstillgångar och sammanställning av nyttiggörandevägar. Arbetet har resulterat i värdefull tillämpning av metoder för nyttiggörande, förändringar i spelet, klarlagt underliggande kunskapstillgångar och dess värde för nyttiggörande och fortsatt forskning samt tydliggjort vägar för implementering.

Bakgrund

Vår tids kanske största utmaningar är att nå uppsatta mål vad gäller klimat, biologisk mångfald, fossilfrihet, resurshushållning samt livsmedelsförsörjning. 2030 Klimatspelet är en vetenskapligt förankrad spelprototyp som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat.

Spelet vänder sig till lärare och elever på gymnasiet. Eleverna spelar i grupp och driver ett lantbruk i en kommun i Västra Götaland. Spelet modereras av läraren som till sin hjälp har en lärarhandledning. Eleverna gör val att ha djur eller odla och bygger sedan vidare på sitt lantbruk. I början definierar också eleverna hur de själva konsumerar och då sätts standarden för hur konsumenterna i spelet väljer. Elevgrupperna mäts på hur väl de lyckas nå mål inom självförsörjning, klimat, växtnäringshushållning och biologisk mångfald.

Spelet bygger på forskningsprojektet Hållbara Matvägar och en prototyp var klar hösten 2019.

Spelet är fortfarande under utveckling men ska när det är klart kommunicera SLU:s forskning så att den kommer till nytta, visa på komplexitet, utmaningar och målkonflikter, inspirera allmänheten att äta mer miljö- och klimatvänligt och öka intresset för den gröna näringen. Prototypen till spelet har finansierats av Västra Götalands regionen och SLU gemensamt. Den är producerad av SLU, Högskolan i Skövde, SLU Holding och RISE. Det finns även ett Vetenskapligt råd för att säkerställa spelets indata.

Målet med pilotprojektet

Målsättningen var att berika SLU med IMP-erfarenhet och möjlighet för forskarna att prova verktyg och modeller inom IAM-ramverket.En bra erfarenhet att ta med i SLUs arbete med införandet av IMP på SLU. En förhoppning var också att det skulle ge medverkande forskare konkreta värden åter till huvudprojektet.

IAM-ramverkets tillämpning på projektet

Under olika workshops fick vi tillsammans med Charlotte Emlind Vahul på Chalmers Innovationskontor tillfälle att gå igenom spelprojektet och processen för att ta det vidare till gymnasielärarna och deras elever. Vi startade med en genomlysning av projektet med hjälp av ett utmaningsdrivet forskningsträd. En nyttig övning som borde göras tidigt i själva huvudprojektet för att sen kunna gå tillbaka och stämma av under projektets gång. Det har varit ett lite annorlunda tvärvetenskapligt projekt där forskningen kommer från vitt skilda håll som klimat, växtodling, djurproduktion, spelutveckling och spelpedagogik. Genom forskningsträdet blev det tydligt vilka delar av projektet som var kritiska rent kompetensmässigt samt vad som behövde förtydligas i själva spelet. Det gav också en bra struktur för att gå igenom projektets olika kunskapstillgångar. Kartläggningen av kunskapstillgångarna benade på ett bra sätt ut värdet av dem inom nyttiggörande och fortsatt forskning. Ganska snart kom fokus att ligga på vilka möjliga hinder som fanns för en framtida implementering av spelet i form av licensbegränsningar av analysverktyg, spelmotorer och programvaror.

Avslutningsvis skapade vi en god förståelse för intressenterna och kartläggning av nyttiggörandevägar och möjligheter med paketering och överföring av kunskap runt användandet av spelet – även lärarhandledning.

Vår uppfattning är att IAM ramverket kom väl till användning vid ett projekt som har fler ingående forskningskompetenser och är av tvärvetenskaplig karaktär. Det kan vara ett intressant case att berätta om när SLU går vidare med IMP och hur nyttiggörandearbetet ska utvecklas inom lärosätet. Viktigt med en tidig accept för tidsåtgång för planering av nyttiggörande – det är värdefullt för forskarna och måste få ta tid.

Filmer om spelet:
https://www.youtube.com/watch?v=xVM3JiaakZQ&feature=emb_logo (6 min)
https://www.youtube.com/watch?v=plZIfiu9h0U&t=2s (1 min)

Mer fakta:
2030klimatspelet.se

Kontaktpersoner

Mats Wiktorsson
Innovationsrådgivare, Sverige lantbruksuniversitet och SLU Holding, mats.wiktorsson@slu.se

Christer Frånlund
Innovationsrådgivare, Sverige lantbruksuniversitet och SLU Holding, christer.franlund@slu.se