Inmutning av intellektuella tillgångar

Ett processtöd för inmutning av kunskapstillgångar och immaterialrättsliga tillgångar

Nyckelprocessen inmutning av forskningsresultat är ett processtöd för identifiering, analys och inmutning av kunskapstillgångar och immaterialrättsliga tillgångar. Genom inmutningsprocessen identifierar och objektifierar/tydliggör man den akademiska forskningen som kunskapstillgångar, samt utvärderar de identifierade tillgångarnas status, nyttiggörandepotential samt beroendeförhållanden.

Genom nämnda inmutningsprocess synliggörs vad forskningen består i samt vad som utgör värdefulla delar i forskningsarbetet utifrån ett nyttiggörandeperspektiv. Vidare får man även en god insikt i hur man vidare kan hantera kunskapstillgångarna i nyttiggörande- och samverkansaktiviteter.

Inmutningsprocessen resulterar i en tillgångslista där man primärt redovisar kunskapstillgångarnas identitet, kort beskrivning tillgången, potentiella värdefaktorer, möjligheter att kontrollera tillgången samt andra ev. beroendeförhållanden som påverkar dispositionsmöjligheterna i det vidare nyttiggörandet. Tillgångslistan kan ses som ett utryck för en tillgångsportfölj av forskningsresultat. 

Processtödet för att inmuta består av följande element och verktyg:

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.