Regelstyrning

Statens regelstyrning inom samverkan och nyttiggörande

Denna del handlar om det regelfästa ansvar – rättsliga förutsättningar – som universitetet har genom att samverka och verka för nyttiggörande. Regelstyrningen består av den inverkan som samtliga regler har på universitetet. Det finns dels regler som särskilt utformats för universitetet, och dels sådana som utformats utan särskilt beaktande av universitetets speciella förhållanden.

Fokus är på förutsättningarna för universitetet att utveckla s k kompletta miljöer. I modellen analyseras regelstyrningen – och det rättsliga möjliggörandet – utifrån följande fyra övergripande områden med motsvarande frågor:

  • Skyldigheter och förutsättningar för universitetet att agera som samverkande och nyttiggörande aktör: Vilka förutsättningar har universitetet att agera som samverkande och nyttiggörande aktör?
  • Skyldigheter och förutsättningar att hantera intellektuella tillgångar: Vilka förutsättningar har universitetet att hantera intellektuella tillgångar?
  • Skyldigheter och förutsättningar att hantera nyttiggörande- och samverkansprocesser inom verksamheten: Hur skall universitetet hantera nyttiggörande- och samverkansprocesser inom verksamheten?
  • Arbetsgivaransvaret att möjliggöra för de anställda att nyttiggöra i både offentlig och privat regi: Vad krävs av universitetet för att de anställda skall kunna nyttiggöra i både offentlig och privat regi?

Ladda ner PPT som visar Regelstyrning

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.