Beslut om nyttiggörande

Processtöd för överväganden och beslut om nyttiggörande och samverkanshantering av kunskapstillgångar

Nyckelprocessen beslut om nyttiggörande är ett processtöd för operativa nyttiggörande- och samverkansbeslut. Processtödet i denna del kretsar kring vilka överväganden som behöver göras för att besluta om nyttiggörande inom ramen för universitetet som organisation.

Inmutningsprocessen såväl som positioneringsprocessen skapar beslutsunderlag för akademiska miljöer hur de kan och bör verka för nyttiggörande respektive samverkan. Tillsammans möjliggör nyckelprocesserna för forskare och akademiska chefer att proaktivt fatta beslut om nyttiggörande inom ramen för ett myndighetsbaserat ansvarstagande. Stödsystemet understödjer utvecklandet av förmågan i de akademiska miljöerna att kunna balansera olika nyttiggörandemodeller så att man tar ett för dem ändamålsenligt samhällsansvar.

En viktig utgångspunkt avseende betydelsen av nyttiggörande är “det breda” nyttiggörandet / “i det allmännas tjänst”, dvs inte enbart ett så kallat kommersiellt värdeskapande. Fyra så kallade nyttiggörandelogiker har utvecklats vilka bör ligga grund till alla överväganden. Inmutningen av kunskapstillgångar tydliggör i förhållande till vilka kunskapstillgångar överväganden kan ske, medan positioneringsprocessen tydliggör de externa förutsättningarna. Processtödet möjliggör i enlighet med nyttiggörandelogikerna ett beslutsfattande för akademiska miljöer om i vilken utsträckning och hur man kan:

  • göra forskningsresultat allmänt tillgängligt
  • göra forskningsresultat tillämpligt för specifika avnämare
  • nyttiggöra forskningsresultat genom innovationsprocesser
  • göra forskningsresultat tillgängligt i kontraktuella nätverk

För en utförlig beskrivning av nyttiggörandelogikerna, se https://imp-act.se/article/knowledge-triangle/assessing-and-managing-utilization/

Processtödet för beslut om nyttiggörande består av följande element och verktyg:

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.