Organisatorisk ordning och fördelning av ansvar

Organisatorisk ordning för hantering av kunskapstillgångar och organisatorisk fördelning av ansvar för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat

Organisatorisk ordning för hantering av kunskapstillgångar

En viktig utgångspunkt är behovet av att utveckla normsystem för samverkan och nyttiggörande på universitetsnivå. En inte alltför enkel uppgift. Genom att utvärdera vilken handlingsordning som behöver utvecklas när det gäller hantering av kunskapstillgångar enligt de s k fyra nyttiggörandelogikerna, skapas en förståelse för vilken normutveckling som behövs.

Figuren nedan illustrerar den organisatoriska ordningen för hantering av kunskapstillgångar. Till vänster i figuren specificeras proceduren för hantering av kunskapstillgångar, vilka operativt särskiljs i relation till respektive nyttiggörandelogik (till höger i figuren).

Organisatorisk fördelning av ansvar

Den andra huvudfrågan handlar om hur det organisatoriska ansvaret att verka för nyttiggörande bör fördelas och preciseras inom universitetet. En central fråga är här mao hur myndighetsansvaret avseende samverkan bör fördelas för att möjliggöra utvecklingen av handlingsordningarna ovan.

En avgörande utgångspunkt är att handlingsordningarna bör tillkomma med sin utgångspunkt i de akademiska miljöerna. Det är inom de akademiska miljöerna som ansvaret att verka för nyttiggörande och samverka ska integreras. Den övergripande normen är följaktligen att det är de akademiska miljöerna som ska ha förmågan att verka för nyttiggörande och samverka som en integrerad del av sin övriga verksamhet. Det är dessa miljöer som ska kunna identifiera och hantera sina kunskapstillgångar.

Vidare är utvecklingen av de akademiska miljöerna beroende av ett samspel mellan forskarna/lärarna, cheferna, förvaltningen och externa experter. Genom att uppställa normer som tydliggör ansvaret för dessa aktörer kan det utvecklas kompletta akademiska miljöer. Ett tydliggörande enligt ovanstående banar väg för ett organisatoriskt ansvarstagande.

Figuren nedan beskriver kort föreliggande normer för ansvarsfördelning/ansvarstaganden.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.