Utvecklingscirkeln

Möjliggör för univetsitetet att utveckla ledarskap, verksamhetsstöd, kringgärdande stödsystem och inte minst kompletta akademiska miljöer för att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett ansvar i det omgivande samhället

En viktig utgångspunkt är att ett större ansvarstagande rörande att möjliggöra för forskare och akademiska miljöer att samverka och verka för nyttiggörande, kräver att universitetet som organisation utvecklas. Således krävs ett förändringsarbete. Detta behöver framförallt ledas och drivas av universitetsledningen och de akademiska cheferna för att universitetets olika verksamheter skall bidra till att samverkan och nyttiggörande blir en integrerad uppgift och resulterar i en process präglad av en strävan efter samhällsansvar.

En grundläggande utgångspunkt är det akademiska ansvaret såväl som myndighetsansvaret. Är det möjligt att utveckla en modell för akademiska chefer att verka för innovationsprocesser och andra nyttiggöranden samtidigt som man tydligt slår vakt om de akademiska värdena och de normer på vilka myndighetsmodellen vilar?

Universitetscirkeln är ett användbart stöd för universitetsledningen att, i dialog med övriga intressenter inom universitetet, kontinuerligt driva utvecklingen av den organisatoriska förmågan för att stödja forskare och akademiska miljöer att samverka och verka för nyttiggörande. Således handlar universitetscirkeln om univetsitetets förmåga att utveckla verksamheten för att integera uppgiften att samverka och verka för nyttiggörande i de akademiska miljöerna.

För att utvärdera och möjliggöra universitetets tredelade roll som myndighet, arbetsgivare och avtalspart med hänsyn till ansvaret för hantering av kunskapstillgångar, har utvecklingscirkeln delats in ett antal sammanflätande nyckelprocesser i relation till det akademiska ledarskapet:

Frågorna som adresseras i cirkeln till vänster illustrerar de huvusakliga frågorna som utvecklingscirkeln hanterar, och cirklen till höger exemplifierar vilka förmågor som behöver byggas vid utveckling av universitetets ledarskap.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.