Samverkan och nyttiggörande i akademiska miljöer

Förväntningar och förutsättningar i akademiska miljöer

I denna del av kunskapstriangeln bedöms och stöds akademiska miljöer för att utveckla sitt kollegiala ansvar avseende samverkan och nyttiggörande med det omgivande samhället. Denna modell fokuserar på hur akademiska miljöer nyttiggör forskningsresultat och tar ett samhällsansvar. Inom modellen hanteras såväl s k idé- och kunskapsdriven samverkan som s k samhällsutmaningsdriven samverkan (För mer förklaring se XXX).

Modellen innehåller en helhetsmodell – ”fyra logiker för akademiska miljöer vilka understödjer nyttiggörande av forskningsresultat” – om hur nyttiggörande kan ske vid universitet. Med ett fokus på den akademiska miljöns samhällsansvar, har fyra s k logiker utskiljts. Logikerna (”4 Logics”), karakteriseras av olika former av nyttiggörande tack vare skillnader i, inom logiken, genomförda forsknings- och utbildningsaktiviteter. Varje logik kan betraktas representera en egen dimension av universitets samhällsansvar. Därigenom skapar varje logik värde och samhällsnytta på sitt egna sätt.

De fyra logikerna:

Öppen och fri kunskap – Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat allmänt tillgängligt,

Tillämpbar kunskap – Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillämpbart för specifika avnämare,

Innovation – Verkar för nyttiggörande av forskningsresultat genom innovationsprojekt, och

Kunskapsplattform – Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillgängliga i öppna kontraktuella nätverk.

Beskrivning och processtöd kring ”4 logiker för akademiska miljöer” kan laddas ner via resurser, se nedan.

Beskrivning och processtöd kring riskbedömning i akademiska miljöer vid nyttiggörande kan laddas ner via resurser, se nedan.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.