Positionering av en akademisk miljö

Ett processtöd för positionering av akademiska miljöer och portföljer av intellektuella tillgångar

Nyckelprocessen positionering är ett processtöd för utvärdering av den akademiska miljöns positionering på nationella och internationella arenor för forskning, samverkan och nyttiggörande.

Till grund för utvärderingsprocessen ligger insamling och analys av innovationsinformation i form av patentdokumentation, vetenskapliga publikationer, affärsinformation samt annan för ändamålet relevant omvärldsinformation. Insamlingen och analysen av innovationsinformationen ligger till grund för beslutsunderlag i form av olika typer av visualiseringar som t ex trädstrukturer gällande kunskapsfält, eller olika typer av kartor som visar både ens egna och andras positioner inom forsknings- och nyttiggörandefält, samt även en översikt kring kontrollpositioner och beroendeförhållanden kring användandet av identifierade kunskapstillgångar och tillgångsportföljer.

Medan inmutningsprocessen tar sitt avstamp i en intern och resursbaserad analys av egna tillgångar, utgår positioneringsprocessen från en analys av extern information. Tillsammans möjliggör nämnda nyckelprocesser för forskare och akademiska chefer att bedöma och fastställa den egna positionen. En analys av de samlade utvärderingsunderlagen resulterar i en färdplan som beskriver på vilket sätt man kan agera utifrån kunskapstillgångarnas och de akademiska miljöernas positioner.

Processtödet för positionering av akademiska miljöer består av följande element och verktyg:

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *