Samverkansakademi

En akademisk utbildningsstruktur för lärande, dialog och kritik avseende samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat

En utgångspunkt är att universitetet bör inrätta en särskild utbildningsenhet, alternativt utveckla en redan existerande utbildningsenhet. Enheten bör bedriva sin verksamhet i mycket nära samarbete med universitetsledning och innovationskontor, samtidigt som den bör grundas på akademiskt oberoende.

En akademisk utbildningsenhet eller liknande är av central betydelse för att möjliggöra integrationen av samverkansuppgiften. Det är som komplement till innovationskontorets arbete och de akademiska chefernas ansvarstagande som utbildningsenheten har en viktig roll för att möjliggöra för de akademiska miljöerna att kunna verka för nyttiggörande och samverka. En s k samverkansakademi bör så långt som möjligt eftersträva en kollegial legitimitet. Som akademi bör den förslagsvis styras av s k samverkanskoordinatorer från universitetets samtliga institutioner och fakulteter.

En samverkansakademi bör ha ansvar för att följa samverkansarbetet vid universitetet och säkerställa att det finns arenor för rollspecifik utbildning såväl som för kritisk dialog om universitetets arbete med och erfarenheter från nyttiggörande och samverkan.

De huvudsakliga ansvaren för en sådan utbildningsenhet bör vara:

  • Ansvaret att skapa arenor för lärande, dialog och kritik
  • Ansvaret att initiera och säkerställa samt tillhandahålla rollspecifik utbildning och vidareutbildning
  • Ansvaret att bidra till att följa, överblicka och kommunicera samverkans- och nyttiggörandearbetet

För att uppfylla dessa ansvar bör utbildningsenheten till exempel utföra följande aktiviter:

  • Kompetensutveckling och kritiska dialoger genom seminarier, workshop för att utveckla praktiknära lärande och dialog samt hålla kurser för professionell utveckling och externa temadagar
  • Utbildning för operativt ansvarstagande för ledning, forskare och innovationsrådgivare
  • Kommunikation, utvärdering och uppföljning genom kartläggningar, utveckling av verktygslåda och andra stödsystem

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.