Program- och projektstyrning

Statlig program- och projektstyrning för samverkan och nyttiggörande

Denna del handlar om vad offentliga forskningsfinansiärer förväntar sig att universitet ska åstadkomma genom att samverka och verka för nyttiggörande. Svenska universitet är allt mer beroende av extern finansiering. En stor del av denna är statlig. I varierande utsträckning är dock universitet med i projekt där exempelvis kommuner, landsting och näringsliv finansierar forskning. Den externa finansieringen, likväl den statliga, är projekt- och programinrikad, varför denna styrning utgör en stor del av universitetets samverkan. I detta skapas stora förväntningar på universitet att kunna agera som avtalspart och hantera forskningsresultat och andra intellektuella tillgångar i samverkansrelationer.

I modellen analyseras program- och projektstyrningen för universitetet inom följande fyra områden med övergripande frågor:

  • Förväntningar på universitetets organisatoriska förmåga till samverkan: Vad förväntas av universitets organisatoriska förmåga till samverkan?
  • Förväntningar på universitetet som samverkande kontraktspart: Vad förväntas av universitetet som kontraktspart?
  • Förväntningar på universitetets hantering av intellektuella tillgångar: Vilka krav uppställs på bestämning och hantering av intellektuella tillgångar
  • Förväntningar på universitets förmåga att möjliggöra och reglera öppenhet: Vilka krav uppställs på öppenhet och sekretess?

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.