Statlig styrning av universitetet

Universitetets skyldighet att verka för nyttiggörande och att samverka

I denna del av kunskapstriangeln klargörs förväntningar på, skyldigheter, förutsättningar och möjligheter att samverka och verka för nyttiggörande med det omgivande samhället för universitetet utifrån den statliga styrningen. Universitetet har i enlighet med högskolelagen till uppgift att samverka med det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat nyttiggörs.

Modellen som presenteras nedan kan användas för hur den statliga styrningen kan förstås och hanteras på universitetsnivå. Den är därmed ett stöd i processer som syftar till att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra och hantera s k kunskapstillgångar.

Att verka för nyttiggörande som en del av verksamheten.

Modellen kan således användas för att bedöma och hantera förväntningar från den statliga styrningen av forskning och innovation generellt, men även i specifika forskningsområden. Modellen som sådan är indelad i följande fyra huvuddelar:

Fokus ligger på hur staten styr och möjliggör för universitet att verka för nyttiggörande av forskningsresultat. Varje del i modellen adresserar övergripande frågor, vilka även är nedbrutna i ett antal delfrågor. Dessa frågor är ett stöd för universitetet, i ambitionen att klara av att följa och agera i enlighet med den statliga styrningen.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.