Fotografi av person som går över ett övergångsställe
Utvecklingscirkeln

Case: KI har börjat en resa som fortsätter – för samhället in i framtiden

Nedanstående är en beskrivning av Karolinska Institutets (KI) deltagande i IMP-projektet med syfte att stärka den strategiska samverkanskapaciteten och verka för nyttiggörande. Samverkan är på KI integrerat i allas uppdrag, inom såväl kärnverksamhet som stödverksamhet.

 

Alla lärosäten har ansvar för att nyttiggöra kunskapstillgångar och skapa värde för samhället. Omvärlden har stora förväntningar på lärosäten och vi bör regelbundet ställa frågan hur väl vi lever upp till dessa. Karolinska institutet såg deltagande i IMP-projektet som en värdefull möjlighet att utveckla kärnverksamhetens och stödfunktionernas samverkanskapacitet genom att få ta del av andras kunskaper och erfarenheter.

Var är vi idag och var vill vi befinna oss i framtiden?

I sammanhanget är det klokt att ha inställningen att: Allt som är bra kan alltid göras bättre! Inte förvånande så visade självvärderingen vi gjorde våren 2018, inom ramen för IMP-projektet, på såväl styrkor som områden med förbättringspotential:

Kompetens, stöd, riktlinjer och goda exempel finns och är spridda inom kärnverksamhet och stödfunktioner. Genom att öka medvetenhet om värdet av samverkan, visa på möjligheter och underlätta skulle KI:s alla medarbetare bidra än mer till genomslag i samhället.

Vi prioriterade och samlade kraft kring områden som ansågs kunna hanteras inom IMP-projektets ramar och för vilka det fanns kunskaper att tillgå internt, eller få tillgång till från experter på andra lärosäten. Inom KI förankrades en handlingsplan som under resans gång fungerat som en utmärkt vägvisare med milstolpar. Vi noterade att det fanns mycket vilja och många idéer för genomförande av förbättringar och förändringar.

I harmoni med en ny strategi

Ett år in i projektet lanserades KI:s Strategi 2030. Den togs fram i en öppen process som medarbetare och studenter inbjöds att aktivt delta i. Strategin kommunicerade tydligt -genom att lyfta fram samverkan som ett strategiskt vägval – att på vägen in i framtiden behöver vi bära med oss samverkanskapaciteten.

KI:s Strategi 2030 ska uppfattas som en ledstjärna för alla och en viktig komponent som bidragit till genomförande av handlingsplanen. Strategi 2030 gav oss därmed energitillskott som är viktigt på resan mot målen.

Samarbete och dialog över gränser påvisar skillnader och synergier

En central komponent för nyttiggörande är gemensamt ansvarstagande och att skapa bred förståelse för främjade av innovation som leder till genomslag. På KI testade vi metodiken IMProve. En brett sammansatt grupp (ledning, forskare, rådgivare) möttes vid flera tillfällen i workshop-format och förde dialog över organisatoriska gränser. Vi adresserade gemensamma frågeställningar och ambitioner, samt förde en del utmanande diskussioner.

Vi enades om att:

 • Ta fram en ny visionär målbild
 • Ta fram engagerande beskrivning av innovationsmiljö och stöd för nyttiggörande
 • Tydliggöra övergripande förväntningar och ansvarsområden
 • Skapa en helhet och synliggöra innovationsstödet som erbjuds till KI:s forskare
 • Verka för bred förankring och god förståelse bland alla medarbetare
 • Exemplifiera hur dialog mellan lärare och forskare och expertis från verksamhetsstödet driver nyttiggörande
 • Gemensamt verkar för nyttiggörande – utbilda och kommunicera

Från ord till handling

Våren 2020 befinner vi oss i en förbättringsprocess som kommer att kräva att vi fortsatt från en solid grund, konsekvent samt med uthållighet, verkar för att målbilden ska realiseras. Vi står inför ett antal frågeställningar och beslut kommer att behöva fattas för att skapa handlingskraft.

 • Hur kan vi på KI implementera nya arbetssätt och verktyg, samt vad skall vara tillgängligt för vem?
 • Prioriteringar – att förstå att vi inte kan göra allt även om man vill. Vad väljer vi bort?
 • Framgångsrik implementering kan var beroende av incitament – hur ska dessa utformas?
 • Hur får vi saker att hända? Och synas? Inom kärnverksamhet och stödfunktioner?
 • Hur följer vi upp under den fortsatta resan?

Vägen framåt

I linje med KI:s kärnvärden kreativitet, passion och ansvarstagande, samt bred förankring och nära samarbete, internt och externt, säkerställs ständig förbättring som leder till genomslag och nyttiggörande.

Foto av Arturo Castaneyra på Unsplash

Kontaktinformation

Karin Dahlman-Wright
Karolinska Institutet, karin.dahlman-wright@ki.se

Kerstin Lundin
Karolinska Institutet, kerstin.lundin@ki.se