Fotografi av en hög med många nycklar
Utvecklingscirkeln

Case: Nyckeltal för att driva verksamhetsutveckling

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet – både i ledningsposition och som stödfunktion. Detta är ett exempel på arbete inom universitets normsystem för nyttiggörande och samverkan, hur man som universitetsledning eller, som i detta fall, akademisk ledare kan arbeta för att facilitera integrationen av samverkan och nyttiggörande som en naturlig del av den akademiska miljöns verksamhet.

Vid Chalmers arbetar vi utifrån en definition där nyttiggörande är det vi gör för att vår kunskap och våra resultat ska komma samhället till nytta. Vårt nyttiggörande bidrar till att lösa samhällsutmaningar, stärka näringslivets konkurrenskraft och ställa om till ett hållbart samhälle. Denna breda definition av nyttiggörande gör att nyttiggörandet av kunskap kan ske på många olika sätt och därmed variera i tid, format och omfattning.

För att på olika sätt stötta och uppmuntra institutioners och medarbetares arbete med nyttiggörande, arbetar Chalmers brett för att stimulera nyttiggörande i olika former.

Lärosätets arbete för att stimulera nyttiggörande: från vision till verksamhet

Chalmers har under lång tid arbetat med flertalet aspekter vid lärosätet för att på så sätt stimulera och stödja forskares och lärares arbete med att bidra till nyttiggörande. Detta arbete bygger på en utveckling av lärosätets mål och strategier, processer och arbetssätt, riktlinjer och föreskrifter, uppföljning och nyckeltal samt roller och kompetens.

Exempel på distinkta delar i detta arbete innefattar:

  • Etablerandet av ett övergripande ansvar för nyttiggörande i rektorsfunktionen,
  • Ansvar för nyttiggörande på olika chefsnivåer i linjehierarkin,
  • Etablerandet av en långsiktig målbild för lärosätets bidrag till nyttiggörande,
  • En uppdaterad arbetsordning för forskande och undervisande personal som inkluderar samverkansskicklighet som särskild meriteringsfaktor,
  • Tydliggörande av bisyssleföreskrift, etikpolicy, upphandlingsföreskrift mm
  • Utdelning av prestationsmedel baserat på nyttiggörande,
  • Strategier och handlingsplaner för nyttiggörande i akademiska miljöer,
  • Operativa planeringsprocesser för nyttiggörande och innovation i akademiska miljöer,
  • Framtagning av riktlinjer för näringslivssamverkan

Detta arbete är omfattande och kräver dedikerade insatser under lång tid.

Nyttiggörandestrategier för samtliga institutioner

I Chalmers dokument för prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) konkretiseras mål och strategier för de kommande tre åren och utgör en rullande, årligen reviderad beskrivning av Chalmers lednings prioriteringar. Chalmers utvecklingsplanering ska utgå från lärosätets etablerade övergripande mål: utbildning i världsklass, excellent forskning, hållbart nyttiggörande och utmärkt intern miljö.

Kopplat till respektive övergripande mål har ett eller flera delmål satts. Delmålen beskrivna inom Hållbart nyttiggörande utgör grunden för institutionernas nyttiggörandearbete och syftar till att forskare och lärare aktivt ska arbeta med nyttiggörande och etablera ett brett synsätt på de kunskaper de besitter – och att de också ska ges förutsättningar för detta.

Delmålen är satta utifrån att nyttiggörande för forskare respektive lärare ser olika ut samt att institutionerna har kommit olika långt i sitt nyttiggörandearbete. Avsikten är att alla ska kunna ta steg framåt med utgångspunkt från sin nuvarande position och på så sätt bidra till att nå nyttiggörandets målbild. Därför ska samtliga institutioner konkretisera och tydliggöra nyttiggörandets roll på den egna institutionen och dess avdelningar i en institutionsstrategi för nyttiggörande som utgår från den egna kontexten.

Nyckeltal för att prioritera och driva kvalitetsutveckling inom nyttiggörande

Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper har, utöver den uppföljning som sker centralt på Chalmers, valt att, sedan flera år, utveckla och följa upp ytterligare nyckeltal kopplat till nyttiggörande som del av sitt arbete med institutionens nyttiggörandestrategi. Det är en del av ett långsiktigt arbete för att skapa underlag för att analysera och utveckla, men även kommunicera, avdelningarnas insatser rörande nyttiggörande.

Nyckeltalen inkluderar bland annat adjungerade professorer, industridoktorander, antal sampubliceringar som gjorts med industri/samhällsaktörer, antal samverkansprojekt med externa parter (inkluderar även infrastrukturprojekt), antal rådgivningstillfällen eller medverkan i samhällsdebatten m.fl.

Siffrorna, och framför allt trenderna, kan ge ett slags riktvärde kring prestation och ”actions” och därefter är det i analysen och diskussionen kring resultatet av uppföljningen som institutionen tillsammans utvecklar verksamheten och driver hur de bäst nyttiggör sin forskning och utbildning.

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/samverkan/nyttiggorande/Sidor/default.aspx

 

Photo av Samantha Lam på Unsplash

Kontaktpersoner

Angela Hillemyr
Prefekt, Institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper, Chalmers, angela.hillemyr@chalmers.se

Cristian Boström
Kommunikatör, Institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper, Chalmers, christian.bostrom@chalmers.se

Lotta Emlind Vahul
Innovationsrådgivare, Chalmers, charlotte.emlind.vahul@chalmers.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se.