Kunskapstriangeln Utvecklingscirkeln

Verktyg: Självutvärdering av lärosäten

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet – både i ledningsposition och som stödfunktion. Verktyget syftar till att identifiera och skapa en överblick över lärosätets nuläge, utifrån den egna identifierade mognadsgraden och tillhörande behovsbild.

(Foto av Andrew Neel på Unsplash)

Syftet med detta verktyg är att identifiera och skapa en överblick över lärosätets nuläge, utifrån den egna identifierade mognadsgraden och tillhörande behovsbild.

Tanken är att, utifrån lärosätets nuvarande position, skapa en gemensam syn på:

  • vad lärosätet står idag
  • inom vilka områden lärosätet har möjlighet att utvecklas inom
  • vilken önskad position lärosätet skulle har på 3 års sikt

Verktyget är indelat i två övergripande områden:

  • Lärosätets styrning kopplat till strategier och målbilder, normutveckling och riskhantering (university governance), och
  • Lärosätets operativa förmåga att identifiera, utveckla och hantera kunskapstillgångar i akademiska miljöer (IAM competence och IAM capabilities)

Respektive område innefattar 4 sub-områden inom vilka lärosätena värderar sin nuvarande position och kompetensnivå men även hur man önskar att denna utvecklas inom en satt tidsperiod (exempelvis 3 år). Denna självskattning möjliggör en gemensam förståelse vid lärosätet för vilken riktning och vilka frågor man prioriterar att arbeta med kommande period.

Verktyget består dels av ett svarsformulär (i powerpoint-format) i vilket lärosätet bedömer sin nuvarande förmåga kopplat till respektive område, och ett excel-dokument som ger möjlighet att visa på nuläge och önskad förflyttning (baserat på svarsformuläret).

Kontaktperson:

Lotta Emlind Vahul
Innovationsrådgivare, Chalmers, charlotte.emlind.vahul@chalmers.se

Ana-Maria Popescu
Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet, ana-maria.popescu@gu.se

Resurser:

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Dessa innefattar mallar för självutvärdering samt självpositioneringsverktygen. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se.