IAM-ramverk

Verktyg: IAM-processen – olika steg med resurser

Denna artikel är en resurs för dig som arbetar med nyttiggörande och samverkan i en rådgivande funktion. Den går, på ett enkelt sätt, igenom IAM-ramverkets olika steg och när processen bäst kan tillämpas. Materialet innehåller nedladdningsbara resurser, mallar och praktiska tips som kan hjälpa rådgivare i det praktiska arbetet.

Redan från början är det värt att nämna att målsättningen med att använda IAM-ramverket, det vill säga när och varför denna arbetsmetod ska tillämpas, måste vara tydligt definierat.  Ett långsiktigt mål kan vara att alla forskare ska vara medvetna om, och aktivt kunna hantera, sina intellektuella tillgångar i den egna kontexten. Men för att komma dit behöver vi fokusera våra resurser och balansera insatser inom kompetensutveckling, med stöd i faktiska projekt.

När är IAM lämpligast att använda?

Arbetsmetoden kan tillämpas på projekt från alla ämnen, oavsett fokus eller fas i forskningsprojektet. De begränsningar som finns har att göra med rådgivarens och forskarens tid, samt hur bekväm du känner dig med att driva arbetet. IAM är särskilt användbart vid projekt av följande karaktär:

 • forskningsresultaten är odefinierade eller svåra att kommunicera / förstå
 • många parter är involverade i projektet – internt och externt
 • det finns många potentiella användare av resultaten
 • du ​​/ forskaren har svårt att se tillämpningsmöjligheter för forskningen
 • det finns en potential att visa fall i form av positiva exempel

Hur ser processen ut?

Det första och viktigaste steget vid varje rådgivningsprocess är att, tillsammans med forskaren, definiera målet – vilken inverkan vill hen göra och vad ser hen som de största utmaningarna framåt?

Baserat på hur väldefinierat målet och forskningsprojektet är (se ovan), kan du tillsammans med forskaren besluta om att använda IAM-ramverket som ett verktyg för att kunna identifiera kunskapstillgångar och skapa den information som behövs för att fatta välgrundade beslut utifrån dessa tillgångar.

IAM-ramverket omfattas ofta följande moment:

 • Förberedande arbete (rådgivaren, forskaren eller båda)
 • IA-capture-workshop, se resurs nedan (forskaren + rådgivaren)
 • En granskning av tillgångslistan och diskussion om möjliga ägande- och/eller IP-frågor (forskare + rådgivare)
 • Positioneringsanalys:
  • Kartlägga forskningsresultaten med hjälp av verktyg såsom ett forsknings träd (rådgivare + forskare)
  • En extern analys (rådgivare, eventuellt i kombination med externa konsulter)
 • En översyn av nyttjandemöjligheter och utarbetande av en plan framåt (forskare + rådgivare)

Vanliga steg i an IAM process

Obs! Beroende på målsättningen och utmaningarna i projektet kan ett eller flera av ovanstående steg gås igenom. Tiden för varje steg kan också justeras beroende på respektive tillgänglighet. Medan många av dessa arbetsmoment är flexibla, är väl definierade mål avgörande för att arbetets fokus. Målet sätter ramen för ditt arbete och bör alltid ses över.

Dem denna artikel några resurser som är relevanta för detta arbete, de inkluderar:

 • Ett nedladdningsbart material med tips och tricks för att organisera en IA-capture-workshop
 • En nedladdningsbar Excel-mall som kan användas för att organisera en-IA lista
 • Exempel på förslag för paketering och kommunikation av IAM-‘tjänster’ från LTU
 • Exempel på kommunikationsmaterial kring IAM-ramverket från KI.

Foto av Glenn Carstens-Peters från Unsplash

Kontaktpersoner

Ana Maria Popescu
Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet, ana-maria.popescu@gu.se

Sophia Savage
Karolinska institutet, sophia.savage@ki.se

Evelina Brännvall
Luleå tekniska universitet, evelina.brannvall@ltu.se

Josefin Jönsson
Luleå tekniska universitet, josefin.jonsson@ltu.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Dessa innefattar: bilder for IAM workshop upplägg; mall för IAM-kartläggning; bild som beskriver IAM processes samt exempel på kommunikationsmaterial. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren som har e-postadressen mattias.lindgren@gu.se.